16 d'Agost, ha entrat en vigor la Llei 16/2015

16/08/2015

El 16 d'Agost, va entrar en vigor la Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

La present Llei regula el règim d'intervenció aplicable a les activitats econòmiques innòcues i activitats econòmiques de baix risc, omplint el buit que havia anat quedant amb les successives eliminacions d'activitats anteriroment regulades a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. Alhora, la Llei modifica la Llei 20/2009 i la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Les activitats econòmiques innòcues (Annex I) resten subjectes a declaració responsable del titular i han de disposar de certificat tècnic justificatiu de compliment dels requisits establerts per la normativa vigent.

Les activitats econòmiques de baix risc (Annex II) resten subjectes a comunicació prèvia i han de disposar de projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent signat per tècnic competent i certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat.