Actualització de l'eina unificada per a la verificació del DB-HE 2019

21/06/2022

Aquesta versió de l'Eina Unificada LIDER/*CALENER (HULC) facilita la verificació del CTE DB-HE 2019 i emet un informe per a la Certificació energètica d'edificis.

Per a la verificació del DB-HE 2019 es pot redactar un document amb qualsevol altre format sempre que reculli la verificació de totes les dades necessàries i estigui signat pel tècnic responsable. Tampoc ha d'utilitzar-se necessàriament l'Eina Unificada per a realitzar els càlculs necessaris per a comprovar la verificació, podran utilitzar-se altres eines informàtiques que segueixin el procediment de càlcul recollit en el DB-HE 2019 i en el document reconegut Condicions tècniques dels procediments per a l'avaluació de l'eficiència energètica dels edificis

No obstant això, en l'àmbit aplicació de la certificació energètica els procediments per a la qualificació d'eficiència energètica d'un edifici han de ser documents reconeguts i estar inscrits en el Registre General

Els apartats del DB-HE 2019 que permet comprovar l'eina són:

3.1 i 3.2 de la secció HE0;
3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 i 3.1.3.3 de la secció HE1;
3.1 de la secció HE4;
3.1 de la secció HE5.
La resta d'exigències del DB-HE han de verificar-se mitjançant altres procediments.

El programa genera l'informe de Certificació energètica d'Edificis en format PDF i XML, amb la informació necessària per al seu registre.

Aquesta versió de l'eina permet la importació d'arxius de versions anteriors, requerint en alguns casos la comprovació o actualització de dades existents, o la incorporació de noves dades.

Per a aquelles obres per a les quals se sol·liciti llicència municipal d'obres abans de la data d'aplicació obligatòria del Reial decret 732/2019, pot aplicar-se tant aquesta nova versió del DB-HE com la versió anterior del document (versió 1.0.1564.1124 amb data d'actualització 03 de març de 2017) per a realitzar les comprovacions d'acord amb cada versió del DB-HE.

Accés a l'enllaç de descàrrega