ACTUALITZACIO DEL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS RITE

26/03/2021

 

El Govern ha aprovat l'actualització del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) mitjançant la modificació del Reial decret que el va crear. Aquesta actualització fixa les exigències d'eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis continuarà recollint els requisits que han de complir les instal·lacions tèrmiques sota el principi de neutralitat tecnològica, sense obligar a l'ús d'una determinada tècnica o material, ni evitar la introducció de noves tecnologies i conceptes.

Adaptació a les directives europees relacionades amb l'eficiència energètica

La modificació del Reial decret pretén alinear el RITE amb les últimes actualitzacions de les directives europees relacionades amb l'eficiència energètica. Introdueix diverses modificacions en la normativa per a la instal·lació de sistemes tèrmics en edificis, que hauran de dissenyar-se sota la utilització de sistemes eficients que permetin la recuperació energètica i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals.

Instal·lació de sistemes eficients i renovables

La nova norma obliga a justificar la instal·lació de sistemes tèrmics convencionals en lloc d'altres sistemes més eficients i sostenibles en edificacions, com ara la bomba de calor geotèrmica amb sòl radiant o la hibridació d'energia solar tèrmica amb caldera de gas natural.

L'actualització del RITE impulsa la incorporació d'energies renovables en els edificis. En totes aquelles edificacions subjectes a reforma, el tècnic competent haurà de proposar instal·lacions alternatives d'alta eficiència i plantejar un reemplaçament d'equips fòssils per altres renovables. A més, haurà d'avaluar-se l'eficiència energètica de totes les instal·lacions tècniques dels edificis quan vagin a ser instal·lades, substituïdes o millorades.

Al seu torn, la reforma de la normativa introdueix la digitalització en els edificis no residencials amb grans consums, amb una potència útil nominal de climatització superior a 290 kW, com a hotels o centres comercials, i obliga al fet que aquestes construccions facin el primer pas per a convertir-se en edificis intel·ligents que contribueixin a la disminució del consum i de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

Inspeccions periòdiques d'instal·lacions tèrmiques en edificis

Amb l'actualització del RITE també es modifica el règim d'inspeccions d'instal·lacions tèrmiques en edificis. Només seran inspeccionats periòdicament els sistemes de calefacció i les instal·lacions combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària amb una potència útil nominal major de 70 kW. Aquestes inspeccions periòdiques s'aplicaran també als sistemes d'aire condicionat i a les instal-lacions combinades d'aire condicionat i ventilació.

Es recull també, en aquesta actualització les obligacions relatives als comptadors d'aigua calenta per a xarxes urbanes, repartiment dels costos d'aigua calenta i informació sobre la facturació d'aquests consums.

Entrada en vigor 1 de juliol de 2021

Accés al nou RD 178/2021 de 23 de març