AUTOCONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA

06/04/2019

Publicat al BOE de 6 d'abril de 2019 el Reial Decret 244/2019, de 5 de abril, por el que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d' energía elèctrica

El Reial Decret 244/2019 completa el marc regulador sobre autoconsum, impulsat pel Reial Decret Llei 15/2018, entre d'altres mesures, el nou Reial Decret habilita la figura de l'autoconsum col·lectiu, que fomentarà aquesta fórmula en les comunitats de propietaris o en polígons industrials; redueix els tràmits administratius, especialment en el cas dels petits autoconsumidors; i estableix un mecanisme simplificat de compensació de l'energia autoproduïda i no consumida.

Autoconsum col·lectiu

El Reial Decret classifica i defineix les diferents classes d'autoconsum. Fins l'actualitat, només existia una possibilitat: l'autoconsum individual connectat a una xarxa interior. Amb la nova norma, s'implanta la figura de l'autoconsum col·lectiu, el qual permet que diversos consumidors puguin associar-se a una mateixa planta de generació, fet que impulsarà l'autoconsum en comunitats de propietaris o entre empreses o indústries situades en una mateixa localització.

A més, es defineix el concepte de "instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a aquestes". Amb aquesta figura, es permet realitzar l'autoconsum tant amb instal·lacions de generació situades en el mateix habitatge, com en d'altres que estiguin situades en les proximitats. Així, per exemple, es podran instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis contigus que tinguin millor orientació, sempre que hi hagi acord entre les parts.

Compensació d'excedents

Una altra de les novetats del Reial Decret és la implantació d'un mecanisme simplificat de compensació d'excedents, és a dir, aquella energia generada per instal·lacions d'autoconsum que l'usuari no consumeix instantàniament.

Fins ara, si l'autoconsumidor volia obtenir una compensació per aquesta energia que s'injecta a la xarxa, havia de constituir-se jurídicament com a productor d'energia, realitzant els tràmits i declaracions fiscals que la llei exigeix. Amb el nou Reial Decret, la comercialitzadora d'energia compensarà a l'usuari per l'energia excedentària en cada factura mensual.

Aquest mecanisme és aplicable per a aquelles instal·lacions amb una potència no superior a 100 kW, i sempre que produeixin electricitat a partir d'energia d'origen renovable. La compensació econòmica pot arribar fins al 100% de l'energia consumida per l'usuari durant el mes.

D'altra banda, i en el cas de l'autoconsum col·lectiu, el Reial Decret també obre la porta al fet que un consumidor pugui aprofitar els excedents del seu veí i coparticipi d'autoconsum, si aquest no està consumint la seva part proporcional d'energia.

Amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament de l'autoconsum i oferir facilitats a la ciutadania, la norma obre la possibilitat que totes les comercialitzadores puguin oferir serveis d'autoconsum renovable. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que ha validat aquesta mesura, supervisarà l'evolució del mercat i, en cas que sorgeixin problemes de competència, podrà proposar al Govern l'establiment de restriccions a determinades companyies

Simplificació administrativa

El Reial decret redueix els tràmits administratius per a tots els usuaris. En el cas del petit autoconsumidor (instal·lacions de fins a 15kW o de fins a 100kW, en cas d'autoconsum sense excedents), es redueixen a una única gestió: notificar la instal·lació d'una planta de producció elèctrica en la seva corresponent comunitat o ciutat autònoma. El registre estatal es nodrirà de la informació remesa per les administracions autonòmiques. A més, per a les instal·lacions de menys de 100kW, les administracions recaptaran informació a partir de les dades del certificat electrotècnic de la instal·lació.

Així mateix, s'articula un procediment perquè sigui el distribuïdor qui modifiqui el contracte d'accés dels petits consumidors que realitzin autoconsum i aquest només hagi de manifestar el seu consentiment.

També se simplifiquen dràsticament les configuracions de mesura perquè, en la majoria dels casos, sigui suficient un únic comptador en el punt frontera amb la xarxa de distribució, la qual cosa implica una reducció de costos.

En el cas d'autoconsum col-lectiu, també serà necessari mesurar l'energia generada amb un altre equip per a fer el "repartiment d'energia" entre els consumidors participants.

Modificació del REBT

Es modifica la ITC-BT-40 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, especificant que aquest tipus d’instal·lacions han d'ajustar-se al disposat a la ITC-BT-04 quant a documentació i posada en servei i regulant els dispositius antivessaments i els kits autoendollables, per tal de garantir que el desenvolupament de l'autoconsum és compatible amb la protecció de les persones i equips.