Avaluació d'impacte ambiental: modificació de la normativa reguladora

16/06/2023

Reial Decret 445/2023, de 13 de juny, pel qual es modifiquen els annexos I, II i III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

La norma modifica els Annexos I, II i III de la Llei d'avaluació ambiental (Llei 21/2013) per a adequar-la a la normativa europea i incrementar així tant la seguretat jurídica com el nivell de protecció ambiental.

Aquesta modificació garanteix l'adequada trasposició de la Directiva 2011/92/UE al nostre ordenament jurídic, permetent que qualsevol projecte amb potencials impactes significatius sigui sotmès, almenys, a un procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada.

La modificació de l'Annex II de la Llei 21/2013, que regula els projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental simplificada, concentra la major part de les novetats d'aquest Reial decret. Pel que fa a l'Annex I, que regula els projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental ordinària, les modificacions han estat més limitades, si bé s'han actualitzat alguns epígrafs.

En síntesi, el reial decret elimina el llindar i, o bé assumeix la redacció de la Directiva quan no existeix motivació per al seu manteniment, o bé mantien un llindar motivat en els criteris de l'Annex III de la Directiva (en normativa sectorial vigent o basat en l'experiència dels òrgans avaluadors de les diferents administracions territorials). D'aquesta manera, augmenta el nombre de projectes amb necessitat d'avaluació d'impacte ambiental i es garanteix que els projectes situats per sota dels llindars legals no tindran una incidència significativa en el medi ambient que els faci mereixedors d'aquest procediment.

Així mateix, el document inclou un nou mecanisme de garantia per a aquells projectes que es trobin per sota dels llindars, però estiguin situats en zones d'especial sensibilitat ambiental o que afectin substancialment el medi hídric.