Bases reguladores dels PREMIS D’EXCEL•LÈNCIA ENERGÈTICA

28/01/2016

El 28 de gener s'ha publicat al DOGC la resolució de l'ICAEN per la qual s'aproven les bases reguladores dels PREMIS D’EXCEL•LÈNCIA ENERGÈTICA i s’obre la convocatòria per a l’any 2016 (EMC 192/16).

Aquests premis tenen per objecte el reconeixement d'empreses, entitats i ens locals que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l'estalvi, l'eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques.

Poden optar als premis les empreses, les entitats públiques o privades i els ens locals de Catalunya que hagin realitzat projectes, actuacions o iniciatives en les modalitats previstes en la Resolució, quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s'apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

Les sol-licituds s'han de presentar, en cas d'entitats locals, a través de la plataforma EACAT i la resta de sol-licitants poden fer-ho presencialment a la xarxa d'oficines de gestió empresarial o bé a les oficines de l'ICAEN (C. Pamplona, 113 de Barcelona). En tot cas s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició dels interessats a les següents pàgines web:

ICAEN: http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_premsa/pice_premis/
- Tràmits de la Generalitat de Catalunya: http://gencat.cat/tramits

- Canal Empresa : http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/

El termini de presentació de sol-licituds finalitza el proper 16 de febrer de 2016