Certificats d'Estalvi Energètic (CAE)

26/07/2023

Ordre TED/815/2023, de 18 de juliol, per la qual es desenvolupa parcialment el Reial decret 36/2023, de 24 de gener, pel qual s'estableix un Sistema de Certificats d'Estalvi Energètic.

L'Ordre desenvolupa diversos elements del Reial decret 36/2023, com les figures del Subjecte Delegat, el Verificador de l'Estalvi Energètic o el Registre Nacional de CAE.

Les empreses obligades a contribuir al Sistema Nacional d'Obligacions de Eficiència Energètica (SNOEE) podran valer-se dels subjectes delegats que, degudament acreditats, executaran actuacions d'estalvi i eficiència energètica que els permetin reduir la seva aportació financera anual al Fons Nacional d'Eficiència Energètica (FNEE). Tant els subjectes delegats com les empreses obligades podran promoure la realització d'actuacions per a l'obtenció de CAE o, en defecte d'això, adquirir CAE directament en el mercat.

El Verificador d'Estalvi Energètic serà una entitat acreditada per Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), encarregada de comprovar que la documentació presentada per les empreses obligades o els seus delegats per a obtenir CAE és conforme a la normativa. Els subjectes interessats en acreditar-se com a Verificadors hauran d'adreçar les seves sol·licituds d'acreditació a ENAC, qui publicarà les dades relatives als verificadors acreditats.

En el Registre Nacional de CAE s'inscriuran els CAE emesos pels Gestors Autonòmics. Dependrà del MITECO i permetrà inventariar a les empreses obligades i els subjectes delegats en cada exercici, així com traçar totes les operacions realitzades amb els CAU durant els seus tres anys de validesa des de l'execució de la mesura. Estarà allotjat en una Plataforma electrònica que permetrà als interessats tramitar tot el procediment relatiu als CAE, des de la sol·licitud fins a la liquidació, d'una manera transparent.

S'ha actualitzat el Codi Electrònic  "Codi de l'Energia Elèctrica", modificat amb data de 20 de juliol de 2023 per recollir-hi l'establert a l'Ordre.