Codi d'accessibilitat de Catalunya

01/12/2023

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

En data de 30 de novembre s'ha publicat al DOGC el Decret de desplegament de la Llei 13/2014 d'accessibilitat.

A la seva entrada en vigor quedarà definitivament derogat el Decret 135/1995, de desplegament de l'anterior Llei d'accessibilitat (Llei 20/1991) que seguia vigent mentre no s'aprovés el desplegament de la nova Llei d'accessibilitat. 

El nou Codi d'Accessibilitat té per objecte:

  • L'establiment de les condicions d'accessibilitat universal (física, sensorial i cognitiva) necessàries perquè els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l'autonomia, igualtat d'oportunitats i no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn.
  • La integració en el marc normatiu de Catalunya de les condicions bàsiques d'accessibilitat universal (física, sensorial i cognitiva) que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
  • La promoció de l'ús de productes de suport a l'accessibilitat que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn.
  • Regular les modalitats, els requisits, els beneficis, les condicions d'ús, el procediment de concessió, el registre, el format i altres aspectes de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat.
  • Desplegar reglamentàriament la composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat.
  • Desplegar reglamentàriament la competència, les funcions i determinats aspectes de l'exercici de la funció inspectora i sancionadora en matèria d'accessibilitat.
  • Regular els aspectes bàsics del distintiu de qualitat, com a forma de reconeixement dels establiments, edificis, entorns, productes i serveis que superen determinats requisits d'accessibilitat més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

Li és d'aplicació a les actuacions que duu a terme a Catalunya qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, en els àmbits del territori, de l'edificació, dels mitjans de transport, de l'accés a productes i serveis i de la comunicació.

Entrada en vigor: 1 de març de 2024 

Règim transitori: La Disposició transitòria del Decret estableix, entre d'altres: 

  • Que les sol·licituds de llicències i autoritzacions, els comunicats d'obres i altres tràmits administratius assimilables, així com els projectes encarregats per les administracions públiques, que s'hagin presentat abans dels 6 mesos posteriors a l'entrada en vigor d'aquest Decret es regeixen per la normativa anterior.
  • Que els projectes visats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret es regeixen per la normativa aplicable en el moment del visat, sempre que la sol·licitud de llicència corresponent, el comunicat d'obres o l'inici de la tramitació administrativa que correspongui s'hagi efectuat en un termini de fins a dotze mesos des de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret.
  • L'inici dels terminis que estableix la disposició addicional primera de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat per revisar, elaborar i executar els plans d'accessibilitat de les administracions públiques d'acord amb les previsions del Codi d'accessibilitat.

Enllaç al Decret 209/2023

Informació addicional