COMPTADORS INDIVIDUALS EN EDIFICIS AMB SISTEMES DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ CENTRALITZADA

06/08/2020

Reial Decret 736/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Ha estat publicat el Reial Decret 736/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Aquesta norma s'aprova en compliment de la normativa de la Unió Europea (UE), que manté un procediment d'infracció contra Espanya des de 2015 per no haver-la adoptat anteriorment. L'aprovació d'aquest Reial Decret completa la trasposició i contribuirà a evitar que Espanya es vegi obligada al pagament d'una sanció per l'incompliment de les seves obligacions de desenvolupament normatiu.

La normativa serà aplicable en edificis amb sistemes de calefacció o refrigeració construïts abans de l'aprovació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis de 1998, ja que tots els edificis construïts posteriorment ja estan obligats a instal·lar dispositius de comptabilització individuals.

Queden exempts de la instal·lació de comptadors individuals els edificis situats en les zones més càlides del país i els supòsits en els quals la inversió no pugui recuperar-se en un màxim de quatre anys, a partir dels estalvis que es poden generar.

A més, els consumidors amb la condició de vulnerables podran ser beneficiaris d'una ajuda directa per al compliment d'aquesta obligació, amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.

Aquest Reial Decret completa la trasposició de la Directiva 2021/27/UEde Eficiència Energètica, que estableix l'obligatorietat d'instal·lar sistemes de comptabilització individualitzada de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, amb el principal objectiu de millorar el rendiment energètic en edificis, basant-lo en el consum individual.

Amb això, es possibilita que cada usuari de l'immoble aboni únicament la quantitat que consumeix, fet que permet adequar i optimitzar l'ús que es fa de l'energia, garantir un confort adequat, evitar costos innecessaris i rebaixar la petjada de carboni de l'edifici.

Dates límit per a complir amb la normativa d'individualització de calefacció central

El Reial Decret estableix un calendari gradual per al compliment de les seves obligacions que arriba fins al 2022, establint dos terminis:

1- Data límit per a obtenir almenys un pressupost estandarditzat

2 - Data límit per a tenir activa la instal·lació, que serà sempre 15 mesos després de la data límit per a l'obtenció del pressupost.

Els límits temporals per a obtenir almenys un pressupost acreditatiu es fixen a la Disposició Transitòroa única, en funció de la zona climàtica en què està emplaçat l'edifici, tipologia i número d'habitatges. Les dates límit són les següents:

  • 01/02/2021: edificis d'ús diferent a habitatge i edificis de 20 habitatges o més situats en la zona climàtica E (la més freda).
  • 01/07/2021: edificis amb menys de 20 habitatges situats en zona climàtica E i immobles amb almenys 20 habitatges situats en zona climàtica D.
  • 01/12/2021: edificis de menys de 20 habitatges en la zona climàtica D i edificis d'almenys 20 habitatges en la zona climàtica C.
  • 01/02/2022: edificis de menys de 20 habitatges localitzats en la zona climàtica C.

El Reial Decret fixa també un termini màxim de 15 mesos per tal que el titular de la instal·lació procedeixi a la instal·lació dels comptadors o repartidors, pel que aquests hauran d'estar actius abans de:

  • 01/05/2022: edificis d'ús diferent a habitatge i edificis de 20 habitatges o més situats en la zona climàtica E (la més freda).
  • 01/10/2022: edificis amb menys de 20 habitatges situats en zona climàtica E i immobles amb almenys 20 habitatges situats en zona climàtica D.
  • 01/03/2023: edificis de menys de 20 habitatges en la zona climàtica D i edificis d'almenys 20 habitatges en la zona climàtica C.
  • 01/05/2023: edificis de menys de 20 habitatges localitzats en la zona climàtica C.