CTE- PUBLICAT EL DOCUMENT EXEMPLE PRÀCTIC

05/05/2021

Actualitzat el document d'exemple I i exemple II

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha publicat l'exemple pràctic Exemples II, i ha actualitzat el primer, Exemples I, de la Guia d'aplicació del DB-HE 2019 - Exemples pràctics, un document elaborat per a facilitar l'aplicació del nou DB-HE 2019 recollit en el Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació.

ANÀLISI D'EXEMPLES I

El document Exemples I de la Guia, que ha estat actualitzat ara, comença amb una anàlisi i estudi d'aspectes relacionats amb la composició geomètrica, volumetria i variants de l'envolupant tèrmica. L'edifici del primer exemple és un habitatge aïllat de dimensions reduïdes, però el que caracteritza aquest exemple és que té una geometria pretesament senzilla i regular. Les seves característiques formals, constructives i sistemes de condicionament es descriuen en els corresponents apartats.

En la resta del document l'objectiu és l'estudi del compliment dels diferents indicadors (igual que es fa en Exemples II), i partint de les configuracions resultants de la primera anàlisi volumètrica. Tots dos exemples serveixen per a ajudar a aplicar les exigències relatives a l'arquitectura, construcció, control de demanda energètica, instal-lacions tèrmiques i d'il·luminació, generació d'energia elèctrica, entre altres. La recent actualització incorpora novetats en l'apartat HE4, sobre la contribució mínima d'energia renovable per a cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària.

EXEMPLES II: HABITATGE UNIFAMILIAR ADOSSAT

El nou document publicat, Exemples II, consisteix en un habitatge unifamiliar adossat formant filera, de 7 unitats. L'habitatge analitzat és una de les intermèdies, amb la finalitat d'aprofitar com a exemple la varietat de contactes que es produeixen en els seus tancaments i particions. Les característiques formals, constructives i sistemes de condicionament de l'habitatge es descriuen en diferents apartats.

Quant a la geometria i composició espacial de l'edifici, i igual que en l'anterior exemple, es parteix d'unes condicions d'entorn teòriques i que normalment, en un projecte real, seran conseqüència de les pròpies característiques físiques del lloc, així com de les determinacions urbanístiques establertes en les ordenances municipals. Principalment, aquestes determinacions urbanístiques regulen paràmetres com ara l'edificabilitat, reculades en parcel-la, altura de cornisa, altura de carener, etc.

L'objectiu d'aquest exemple és l'estudi del compliment dels diferents indicadors, condicions, valors límit i procediments en cadascuna de les exigències, partint de la configuració teòrica que s'estableix per a aquest projecte. En alguns apartats es fa referència a l'estudi de variants i alternatives possibles que s'han desenvolupat en profunditat en l'Exemple 1. El model d'estudi d'aquest habitatge ha estat reproduït en l'Eina Unificada Lider Calener (HULC) els resultats obtinguts de la qual han servit per a desenvolupar els diferents apartats d'aquesta fitxa.
Neteja