DECÀLEG: BONES PRÀCTIQUES EN INSTAL•LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DAVANT LA COVID-19

06/09/2020

Del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya

Des de l'aparició de la COVID-19 han anat sorgint nombrosos estudis sobre el comportament del coronavirus SARS CoV-2, en relació a la seva propagació i contagi. En aquest sentit, s'ha posat molta rellevància en les instal·lacions de ventilació i condicionament d'aire i la possibilitat
de que actuïn com a elements difusors del virus.

En base a les informacions publicades per les autoritats sanitàries, així com d'altres veus de reconegut prestigi del sector de la ventilació i climatització, el Consell de Col·legis d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, com a representant de la professió en l'àmbit català i com a entitat que aplega els sis col·legis, en els quals hi ha professionals col·legiats que es dediquen al disseny i posada en servei d'aquests tipus d'instal·lacions, ha considerat oportú preparar el present decàleg de bones pràctiques per ajudar amb la nova situació sorgida arran de la pandèmia. Val a dir que aquest és un document viu, que pot anar actualitzant-se a mesura que es vagi ampliant el coneixement pel que fa a noves publicacions i que recull pautes
temporals i excepcionals a aplicar mentre la situació sanitària no estigui controlada totalment.

Cal recordar que les instal·lacions de climatització i ventilació es troben regulades al Reial Decret 1027/2007, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), així com les seves modificacions posteriors.

En aquest sentit, cal tenir molt present que qualsevol instal·lació a partir de 5 kW de potència tèrmica nominal total instal·lada, ha de ser mantinguda per una empresa degudament autoritzada i que, per les instal·lacions amb potència tèrmica nominal total instal·lada superior als 70 kW, aquest manteniment s'ha de dur a terme en base al corresponent contracte de manteniment i també per part d'una empresa autoritzada.

El RITE, a la seva Instrucció Tècnica IT-3 Manteniment i ús, desenvolupa una sèrie programes de manteniment preventiu, de gestió energètica, d'us i funcionament, així com d'altres, on s'estableixen les operacions mínimes que caldrà dur a terme en les instal·lacions tèrmiques.

No obstant, donada la situació excepcional, es farà necessari prendre una sèrie de mesures addicionals de tipus operatiu i preventiu, aplicar millores sobre els sistemes existents o incorporar noves tecnologies, per reduir el risc de transmissió. En situacions tan complexes com la provocada arran de l'aparició de la COVID-19, cada mesura aplicada en
aquest àmbit esdevindrà efectiva, no pas de forma individual, sinó sumada a una sèrie d'actuacions.

El següent decàleg tracta dels conceptes, elements i accions més importants de cara al problema present, però qualsevol decisió al respecte haurà de ser comprovada d'acord amb les seves particularitats per un tècnic amb demostrada capacitat i experiència.