Desplegament de la Llei de Seguretat Industrial

16/11/2023

Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

En data de 9 de novembre s'ha publicat al DOGC el Decret de desplegament de la Llei 9/2014 de seguretat industrial.

El Decret crea i regula el Consell Assessor de la Seguretat Industrial, l’òrgan d’orientació i consulta de l’Administració catalana competent en seguretat industrial; regula les instal·lacions tècniques de seguretat industrial i aprova les Instruccions Tècniques Addicionals que les regeixenregula els agents de la seguretat industrialestableix els instruments de control i supervisió de la seguretat industrial; i fixa els criteris per a la transformació digital dels procediments d’aquest àmbit, en concret, regula la tramitació dels expedients per via telemàtica.

En les Disposicions Addicionals del Decret, s'estableix

 • la modificació de les referències a EIC en la normativa
 • la vigència de les habilitacions professionals
 • la pèrdua de vigència de les autoritzacions de les entitats docents
 • l'accés telemàtic al sistema d'informació de les empreses de distribució de gas i electricitat
 • les obligacions d'informació de les empreses de distribució de gas i punts de servei d'energia elèctrica i de gas
 • la suficiència del certificat de competència professional de l'entitat docent en matèria de protecció contra incendis.
 • es fixen els criteris per a les inspeccions periòdiques dels productes
 • la comunicació de les verificacions dels aparells de mesura
 • el procediment de verificació per reclamació de comptadors d'energia elèctrica, gas i aigua de Catalunya
 • el procediment per a la interrupció del subministrament a instal·lacions receptores individuals de combustibles gasosos per canalització, que no realitzin la inspecció periòdica a termini
 • el procediment de tramitació de les instruccions tècniques
 • i el procediment per a la tramesa de dades relatives a les inspeccions periòdiques dutes a terme per organismes de control.

Les disposicions transitòries estipulen:

 • les mesures de seguretat addicionals en ascensors en funcionament
 • l'obligatorietat dels detectors de monòxid de carboni en determinades instal·lacions del reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis en funcionament
 • l'obligatorietat de la substitució de determinats elements en instal·lacions d’enllaç anteriors al reglament electrònic de baixa tensió vigent
 • l’obligatorietat de l’elèctrode de posada a terra en les instal·lacions d’enllumenat exterior en funcionament
 • l'obligatorietat de les etiquetes adhesives de les inspeccions periòdiques en instal·lacions de baixa tensió
 • l'obligatorietat del contracte de manteniment en instal·lacions de baixa tensió de classe P
 • i el procés d'adequació de les entitats docents als criteris que fixa l'annex 4 del decret.

A l'entrada en vigor de la norma (29/11/2023) es deroguen els Decrets i Ordres inclosos en la Disposició Derogatòria primera i deixaran de tenir vigència totes les Circulars, Instruccions i notes aclaridores llistades a l'Annex 1 del Decret, d'entre les que es destaca la Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI), amb relació al procediment que cal seguir en les inspeccions que facin els organismes de control que afecten instal·lacions en ús no inscrites en el RITSIC.

Les disposicions finals regulen l'entrada en vigor del decret, la inclusió de la cobertura del desmuntatge de la grua torre en la fiança general municipal, l'obligatorietat de la inspecció prèvia favorable en instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics de classe P i l'obligatorietat de la inspecció de la instal·lació elèctrica en cas de defectes en la inspecció tècnica d'edificis.

L'Annex 2 del Decret recull les instruccions tècniques addicionals (ITA) 1-12, on s'estableix la classificació, tramitació administrativa, documentació de la instal·lació de la qual ha de disposar la persona titular de la instal·lació al llarg de la vida útil d'aquesta, manteniment i inspeccions, entre d'altres, de les diferents instal·lacions de seguretat industrial:

 • ITA  1, “Ascensors”
 • ITA 2, “Grues torre”
 • ITA 3, “Grues mòbils autopropulsades”
 • ITA 4, “Instal·lacions d'emmagatzematge de productes petrolífers per al consum en instal·lació pròpia”
 • ITA 5, “Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics”
 • ITA 6, “Instal·lacions de protecció contra incendis”
 • ITA 7, “Instal·lacions frigorífiques”
 • ITA 8, “Instal·lacions d'equips de pressió”
 • ITA 9, “Instal·lacions tèrmiques en edificis”
 • ITA 10, “Instal·lacions elèctriques d'alta tensió”
 • ITA 11, “Instal·lacions de combustibles gasosos”
 • ITA 12, “Instal·lacions elèctriques de baixa tensió”

L'Annex 3 conté l'estructura del RASIC, l'Annex 4 els requisits específics de les entitats docents i, l'Annex 5, estableix les dades mínimes que cal comunicar en cas d'incidents o accidents industrials.

Entrada en vigor: 29/11/2023

Enllaç al Decret 192/2023

Informació addicional