ELIMINACIÓ DE RESIDUS EN ABOCADOR

08/07/2020

Publicació del Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

 

El Reial Decret 646/2020 té per objecte:

 • Ajustar la legislació nacional sobre abocadors a la Llei 22/2011, de 28 de juliol.
 • Garantir una reducció progressiva dels residus dipositats en abocador, en concret d'aquells que són aptes per a la seva preparació per a la reutilització, reciclatge i valorització.
 • Determinar mesures i procediments per a la prevenció i la reducció dels efectes negatius en el medi ambient relacionats amb l'abocament de residus, especialment, la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, del sòl i de l'aire, i l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
 • Avançar cap a un model d'economia circular, i complir amb la jerarquia de residus i amb els requisits d'eliminació establerts en els articles 8 i 23 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.
Principals modificacions
 • Es reforça l'obligació de tractament previ dels residus.
 • S'incorporen els objectius de reducció de l'abocament de residus municipals.
 • Es revisa la relació de residus i tractaments no admissibles en un abocador.
 • S'incorpora de la prohibició de diluir o barrejar residus amb la finalitat de complir amb els criteris d'admissió de residus en abocador.
 • S'obliga el productor a subministrar informació adequada sobre els residus.
 • S'estableixen normes de càlcul per als objectius d'abocament.
 • Es fixen els costos mínims d'eliminació de residus.
 • S'estableixen els instruments econòmics per a aplicar el principi de jerarquia de residus.
 • S'eliminen les devolucions anticipades de fiances o garanties financeres.
 • Es reforça el règim d'inspeccions periòdiques d'instal·lacions.
Residus COVID

La disposició addicional segona del RD 646/2020 preveu normes de gestió de residus domèstics, tant per al seu maneig domiciliari en llars amb pacients, o en quarantena per COVID-19 com per a la seva gestió posterior, així com sobre la gestió dels residus procedents d'hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, i establiments similars en contacte amb COVID-19.

Si els rebrots associats al COVID-19 fan impossible la gestió ordinària dels residus referits en el reial decret, les autoritats sanitàries i mediambientals competents de les comunitats autònomes podran adoptar mesures de caràcter excepcional, precisant les mesures autoritzades i el seu àmbit temporal i espacial d'aplicació. A aquest efecte, podrà autoritzar-se la coincineració de residus en instal·lacions de fabricació de ciment autoritzades per a això, així com la recollida diferenciades de bosses procedents de centres o llocs on es doni un elevat nivell d'afectats per COVID-19.