Entrada en vigor del Decret de desplegament de la Llei de Seguretat Industrial

29/11/2023
 
 

Cal redordar que a l'entrada en vigor del Decret es deroguen els Decrets i Ordres inclosos en la Disposició Derogatòria primera i deixaran de tenir vigència totes les Circulars, Instruccions i notes aclaridores llistades a l'Annex 1 del Decret, d'entre les que es destaca la Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI), amb relació al procediment que cal seguir en les inspeccions que facin els organismes de control que afecten instal·lacions en ús no inscrites en el RITSIC i la Instrucció 1/2019, d'1 de febrer, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera (DGESISM), amb relació al procediment que cal seguir en l'aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial decret 513/2017, de 22 de maig, sobre la primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents.

Pel que fa a les instal·lacions en ús no inscrites al RITSIC, la norma regula el procediment a aplicar en el seu Art. 9.

Informació addicional