Gestió de pneumàtics fora d'ús

07/08/2020

Reial Decret 731/2020, de 4 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús.

Es modifica el Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús, per a aconseguir una gestió més eficaç d'aquest residu i consolidar els progressos implementats en la seva gestió al llarg dels quinze anys de vigència de la normativa. Es tracta d'un pas previ a l'adaptació als nous requisits de la responsabilitat ampliada del productor que s'introduiran a través de la trasposició de la nova Directiva (UE) 2018/851 sobre la matèria, per a la qual el Govern està tramitant l'avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats.

El Reial Decret conté diverses mesures encaminades a millorar l'eficiència i els resultats del sistema de gestió dels pneumàtics fora d'ús. Entre les quals es destaca:

  • La prohibició del dipòsit en abocadors dels pneumàtics de gran grandària, amb diàmetre superior a 1.400 mm, i la seva incorporació al sistema de gestió sota la responsabilitat ampliada del productor.
  • Tots els pneumàtics de reposició, a excepció de les rodes de les bicicletes, passen a ser objecte de gestió per a la seva reutilització o reciclatge.
  • Es dóna prioritat a la reutilització dels pneumàtics usats que es gestionin. A fi de facilitar-ho, es defineixen les condicions que han de reunir tant els pneumàtics de segon ús com els recautxutatges per a la seva posterior comercialització i es detalla la informació que ha de subministrar-se sobre ells al consumidor, preferiblement de manera electrònica.
  • La definició, per a cada any i en cada Comunitat Autònoma, de les responsabilitats de recollida i gestió que corresponen als sistemes col-lectius de responsabilitat ampliada del productor, la qual cosa evitarà problemes d'acumulació i retards en la recollida dels residus en els punts de generació. Aquesta informació resultarà d'especial utilitat a les autoritats competents en les seves tasques de supervisió i control de les operacions que integren el flux de gestió d'aquest residu.
  • La definició, per a cada any i en cada Comunitat Autònoma, de les responsabilitats de recollida i gestió que corresponen als sistemes col-lectius de responsabilitat ampliada del productor, la qual cosa evitarà problemes d'acumulació i retards en la recollida dels residus en els punts de generació. Aquesta informació resultarà d'especial utilitat a les autoritats competents en les seves tasques de supervisió i control de les operacions que integren el flux de gestió d'aquest residu.

La norma amplia la definició de productor de pneumàtic a aquells fabricants de pneumàtics recautxutats a Espanya sobre carcasses importades i als importadors de pneumàtics de segona mà o recautxutats, la qual cosa els converteix en subjectes de la responsabilitat ampliada de la gestió dels pneumàtics fora d'ús. Estableix també que els productors queden obligats a gestionar els pneumàtics tantes vegades com sigui necessari fins a la seva completa valorització, incloent la gestió del pneumàtic si torna a ser comercialitzat com a producte de segona mà o recautxutat. També hauran de complir amb aquestes obligacions els Centres Autoritzats de Tractament (CAT) per als pneumàtics procedents dels vehicles per als quals no disposin de justificació de la seva gestió que, fins ara, no ehi estaven subjectes.

El text també regula el procediment excepcional de recollida en els punts nets dels pneumàtics fora d'ús, així com la relació entre els punts nets i productors per a costejar la recollida i tractament d'aquests pneumàtics, amb la finalitat de resoldre problemes operatius que s'han registrat anteriorment.

Informació addicional