GUIA D'APLICACIÓ DEL REGLAMENT D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

21/07/2020

S’ha publicat la guía d’aplicació del R.D. 656/2017, de 23 de Juny pel que s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10. (Versió Juliol 2020)