Guia per a l'elaboració d'estudis d'impacte ambiental de plantes solars fotovoltaiques

12/04/2022

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha publicat la ‘Guia per a l'elaboració d'estudis d'impacte ambiental de projectes de plantes solars fotovoltaiques i les seves infraestructures d'evacuació’, dirigida a promotors i consultors a fi de proporcionar-los uns continguts mínims i una metodologia per a l'elaboració dels estudis d'impacte ambiental (EsIA).

Segons un informe de la Comissió Europea, les comunitats faunístiques i els ocells són les més perjudicades per la pèrdua i degradació d'hàbitats provocades per les plantes solars fotovoltaiques.

El contingut d'aquesta guia és de finalitat exclusivament orientativa, derivat de la interpretació de la normativa, la pràctica i l'experiència de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, completada amb els suggeriments de la Subdirecció General de Medi natural. la podeu consultar al l'arxiu adjunt.

Impactes dels parcs solars en l'entorn

Una de les principals preocupacions del desenvolupament de grans instal·lacions d'energia solar fotovoltaica és l'alta ocupació de sòl que requereixen i els potencials impactes sobre la biodiversitat que d'això es deriven. Aquests impactes han de ser minimitzats mitjançant una adequada avaluació de les seves repercussions sobre el medi ambient i l'establiment d'adequades mesures de gestió.

L'experiència adquirida en la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental en els últims anys ha permès identificar una sèrie d'impactes potencialment significatius que les grans plantes solars fotovoltaiques solen presentar de manera recurrent. Aquests inclouen, a més dels anteriorment esmentats, altres potencials impactes com l'augment del risc de contaminació del sòl i l'aigua per vessaments o abocaments en els processos d'obra i d'explotació, segellament i compactació del sòl per la modificació de la seva estructura i composició, generació de fenòmens erosius o la deterioració de la qualitat de l'aigua, entre molts altres.

Coordinació entre promotors i consultors

De l'experiència en l'avaluació de projectes d'aquesta índole, la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental ha apreciat una sèrie de mancances que sovint presenten els EsIA i que poden sorgir per la falta de coordinació entre promotors i consultors.

Aquesta coordinació i suport per part del promotor és essencial perquè els tècnics disposin del temps i dels mitjans suficients per a poder dur a terme els estudis i treballs de camp necessaris per al desenvolupament d'un bon document.

La diferència entre dur a terme una EsIA sense incidents i haver d'esmenar un expedient pot suposar un increment dels terminis de 3 mesos, com a mínim, a més de 6 mesos.

Les recomanacions tècniques d'aquesta guia del Miteco desenvolupen el contingut preceptiu dels EsIA, inclòs en l'article 35 i en l'Annex VI de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Això s'ha completat amb altres continguts addicionals que es consideren essencials, sobre la base de l'experiència adquirida per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental durant l'avaluació d'impacte ambiental de plantes solars fotovoltaiques amb una potència igual o superior a 50 MW. No obstant això, molts dels seus continguts, adaptats a l'escala adequada, podrien servir com a orientacions per a projectes de potència inferior.