Guia Tècnica sobre senyalització de seguretat i salut en el treball: 2a edició (any 2023)

29/10/2023

Guia Tècnica sobre senyalització de seguretat i salut en el treball: 2a edició (any 2023)

El Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 92/58/CEE del Consell, de 24 de juny, que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.

La present edició de la guia incorpora els canvis normatius i avenços tècnics produïts des de l'any 2009, entre els quals destaquen les modificacions de l'article 1 i dels annexos III i VII conseqüència de la publicació del Reial decret 598/2015.

La guia s'estructura en tres grans blocs: articulat, annexes i apèndixs. El primer correspon a les obligacions de l'empresa en relació amb la senyalització de seguretat i salut. En aquest bloc se segueix posant especial atenció a especificar, aclarir i concretar la generalitat del títol i el seu camp d'aplicació, establint un criteri tècnic per determinar on s'ha de senyalitzar, independentment de la naturalesa jurídica del terme lloc de treball. En el segon bloc, format pels annexos del Reial decret, s'aclareixen els requisits i els condicionants que ha de complir la senyalització utilitzada en els llocs de treball en funció del tipus de senyal que es tracti. A l'últim dels blocs, constituït per dos apèndixs, es desenvolupen aspectes considerats excessivament amplis per ser intercalats a l'apartat corresponent o per als quals és necessari un desenvolupament tècnic de major profunditat. El primer apèndix, completament nou, sorgeix a conseqüència de la publicació de les Directrius no vinculants relatives a la Directiva 92/58/CEE - Senyalització de seguretat i de salut a la feina (d'ara endavant, Directrius) que va dur a terme la Comissió Europea . S'hi fa referència a la relació entre la senyalització del Reial decret i la norma tècnica d'ús estès, Norma UNE-EN ISO 7010. En aquest apèndix s'ha prestat especial atenció a les Directrius esmentades. En el segon, es recullen aspectes relatius a la senyalització de les unitats de transport de mercaderies perilloses.

Històric d'edicions:

1999
2009 (1a edició actualitzada)
2023 (2a edició actualitzada)

Enllaç a la Guia tècnica