INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EXISTENTS

20/11/2020

Les instal·lacions de protecció contra incendis existents sotmeses a inspeccions periòdiques segons Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) i que tinguin una antiguitat superior o igual a 10 anys i menor a 15 anys han de passar la seva primera inspecció abans del 12 de desembre de 2020.

El RIPCI defineix les condicions que han de complir els aparells, equips i sistemes emprats en la protecció contra incendis, així com les inspeccions periòdiques a les quals han de sotmetre's per part d'Organismes de Control Autoritzats.

Han de sotmetre's a inspecció reglamentària les instal·lacions contra incendis que estiguin situades en edificis destinats als següents usos:

  • Administratiu amb superfície construïda major o igual de 2.000 m².
  • Docent amb superfície construïda major o igual de 2.000 m².
  • Comercial amb superfície construïda major o igual de 500 m².
  • Pública concurrència amb superfície construïda major o igual de 500 m².
  • Aparcament amb superfície construïda major o igual de 500 m².

Segons estableix el Reglament, les instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis citats han de sotmetre's a la primera inspecció periòdica als 10 anys de la seva posada en servei.

Per a aquells edificis que compten amb instal·lacions de protecció contra incendis existents a l'entrada en vigor del Reglament, amb deu anys o més des de la seva posada en servei, la norma determina els següents terminis màxims per a realitzar la primera inspecció, a comptar des del 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reglament:

- 12/12/2018: per a instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 20 anys.
- 12/12/2019: per a instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 15 anys i menor a 20 anys.
- 12/12/2020: per a instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 10 anys i menor a 15 anys.