Llei 3/2015, de mesures fiscals, financeres i administratives

14/03/2015

La Llei 3/2015 modifica, entre d'altres, diverses normatives autonòmiques en matèria d'urbanisme, ordenació ambiental, ordenació d'aigües i equipaments comercials

La Llei 3/2015 va entrar en vigor l'endemà a de la seva publicació al DOGC: 14 de març de 2015

Es destaca la modificació de:

 • Decret legislatiu 1/2010 (text refós de la Llei d'urbanisme)
 • Llei 6/2001 (Ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn)
 • Llei 20/2009(Prevenció i control ambiental de les activitats)
 • Decret legislatiu 1/2009 (text refós de la Llei reguladora dels residus)
 • Decret legislatiu 3/2003 (text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya)
 • Decret llei 1/2009 (Equipaments comercials)

En quant a les modificacions a la Llei 20/2009 es destaca especialment

 1. Supressiódels següents epígrafs de l'annex II:
 • 36- Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i especialitats amb un nombre d'habitacions superior a 400
 • 44.a- Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en demarcació urbana o en espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, o que, d'acord amb el planejament urbanístic municipal, són qualificats de protecció especial.

 1. Supressiódels següents epígrafs de l'annex III:
 • 36- Establiments hotelers en tots els grups, modalitats, categories i especialitats amb un nombre d'habitacions de fins a 400.
 • 38- Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut.
 • 44.b- Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en una demarcació no urbana. Instal-lacions per a la radiocomunicació incloses en l'epígraf 12 de l'annex II, quan així ho acordi l'ajuntament en el terme municipal del qual s'emplacen, sempre que en les instal-lacions la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) sigui inferior a 100 watts.
 • 45- Campaments juvenils.
 • 48- Centres docents.
  12.49 - Establiments comercials amb una superfície total superior a 400 m2.
  12.56 - Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats.
  12.57 - Establiments d'apartaments turístics.
 1. Modificació de:
 • Epígraf 12.46 de l'annex IIIde la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent: "12.46. Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 500 m2."
  Apartat 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent: "2. Els terminis dels controls periòdics de les activitats dels annexos I.2 i II són els que fixen les lletres a i b de l'article 71.2, llevat que es tracti d'activitats exemptes de control periòdic, d'acord amb l'article 71.3."

Informació addicional