METODOLOGIA BIM ALS PROJECTES PROMOGUTS PER L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

05/02/2019

Publicada la Resolució TES/188/2019, de 21 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018, pel qual es determinen els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho.

L'obligació s'aplicarà:

  • A tots els contractes la convocatòria de licitació dels quals es publiqui al perfil del contractant als sis mesos a comptar des de l'aprovació de l'Acord (a partir de l'11/06/2019). En el cas de contractes que es licitin per procediment negociat sense publicitat, s'aplicarà aquesta obligació sempre que l'aprovació del plec de clàusules s'hagi produït amb posterioritat a aquesta data i, en el cas de la contractació menor, sempre que l'aprovació de la despesa es produeixi després d'aquesta data.
  • En el cas de contractes de serveis per a la redacció de projectes, l'obligació s'aplicarà a tots els contractes la convocatòria de licitació dels quals es publiqui al perfil del contractant als tres mesos a comptar des de l'aprovació de l'Acord (a partir de 11/03/2019). En el cas de contractes que es licitin per procediment negociat sense publicitat, s'aplicarà aquesta obligació sempre que l'aprovació del plec de clàusules s'hagi produït amb posterioritat a aquesta data i, en el cas de la contractació menor, sempre que l'aprovació de la despesa es produeixi després d'aquesta data.