MODIFICACIÓ DE NORMES REGLAMENTÀRIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL

06/05/2021

Reial Decret 298/2021, de 27 d'abril, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial - Unificació dels requisits relatius a la relació laboral del personal de les empreses instal·ladores.

El Reial Decret té per objecte modificar diversos reglaments de seguretat industrial per a unificar els requisits relatius a la relació laboral del personal d'empreses instal·ladores i mantenidores, així com l'accés a les professions regulades en aquests reglaments (instal·ladors). La norma té efecte positiu quan augmenta les vies d'accés a les professions regulades en els reglaments. A més, es facilita una interpretació homogènia de la norma per a totes les comunitats autònomes, afavorint la unitat de mercat.

Amb caràcter general, els reglaments afectats es modifiquen en tres àmbits:

  • La relació contractual dels mitjans humans de les empreses instal·ladores, que en el cas de professionals habilitats i tècnics competents passen a estar en plantilla. A més, s'exigirà que els contractes d'instal·ladors i tècnics competents abastin el temps que l'empresa presti els seus serveis, permetent-se que els socis de les empreses puguin actuar com a instal·ladors habilitats o titulats tècnics competents.
  • Es modifica la referència a tècnic competent per tècnic titulat universitari amb competències específiques en la matèria objecte del reglament.
  • S'equiparen els mitjans d'accés a l'activitat d'instal·lador habilitat incloent la certificació de persones en aquells reglaments on no estaven contemplats.

Reglaments i ITC's modificades

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002):

Es modifica la instrucció tècnica complementària ITC-BT-03 "Empreses Instal·ladores en Baixa Tensió". S'especifica que el personal requerit ha d'estar contractat en plantilla a jornada completa (si l'empresa treballa a jornada completa), si bé es permet la contractació a temps parcial sempre que es cobreixi tota la jornada d'obertura de l'empresa. S'afegeix un apèndix amb els coneixements mínims necessaris exigibles als instal·ladors.

Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció:

Es modifica la instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2, referent a grues torre, especificant que el responsable tècnic de les grues instal·lades serà un tècnic titulat universitari amb competències específiques i que haurà d'estar contractat en plantilla a jornada completa. Es modifica també la redacció dels requisits per a l'obtenció del carnet de gruista o operador de grua torre, en línia amb l'exposat amb caràcter general per a tots els reglaments.

Es modifica la instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4, referent a grues mòbils autopropulsades, en el mateix sentit que la ITC de les grues torre.

Es canvia la redacció de la instrucció Tècnica Complementària AEM 1 "Ascensors": es modifiquen els apartats relatius a les empreses conservadores d'ascensors i el seu personal. S'afegeix un nou annex amb les competències a avaluar per les entitats acreditades per a la certificació de conservador d'ascensors.

Reglament d'Installacions Petrolíferes (RD 365/2005):

Es modifica la instrucció tècnica complementària MI-IP05, "Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids". La modificació es refereix a l'accés a les professions d'instal·lador i reparador i a la necessitat que estiguin contractats en plantilla.

Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos (RD 919/2006):

Es modifica de manera anàloga la instrucció tècnica complementària ITC-ICG 09, "Instal·ladors i empreses instal·ladores de gas".

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves ITCs (RD 223/2008):

Es modifica en el mateix sentit la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 03, "Instal·ladors i empreses instal·ladores de línies d'alta tensió".

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves ITCs (RD 337/2014):

Es modifica la instrucció tècnica complementària ITC-RAT 21, "Instal·ladors i empreses instal·ladores per a instal·lacions d'alta tensió", especificant els coneixements mínims dels instal·ladors, que hauran d'estar contractats en plantilla a jornada completa (excepte excepcions). Quant a la dotació material, s'aclareix que els equips hauran de trobar-se en estat de funcionament i calibrats.

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RD 513/2017):

Es modifica amb referència als mitjans humans en empreses instal·ladores i mantenidores d'equips i sistemes de protecció contra incendis, que hauran d'estar en plantilla.

Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RD 552/2019):

Es modifica en el mateix sentit que tots els reglaments anteriors.