Nota aclaridora sobre dos articles del nou RITE

29/03/2022

La Secretaria d'Estat d'Energia ha publicat en el seu web una nota aclaridora sobre el nou RITE. En concret, es tracta dels articles 15 i 24 del reglament, tots dos relatius a l'àmbit de la calefacció.

"Transcorregut un any des de la seva aplicació, per a ajudar a interpretar i aplicar les modificacions introduïdes en el reglament, es fa necessari reunir i publicar el present document que permeti aclarir aquelles qüestions que amb més freqüència es formulen a l'Administració", especifiquen fonts de la secretaria pertanyent al MITECO.

La Secretaria d'Estat matisa dos articles del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis:

Article 15. Documentació tècnica de disseny i dimensionament de les instal·lacions tèrmiques: Les calderes mixtes, encara que en el subministrament inicial només es posi en servei l'aigua calenta sanitària, hauran de complir amb el que s'estableix en els apartats a o b, segons la potència tèrmica nominal a instal·lar en generació de calor o fred.

Article 24. Posada en servei de la instal·lació: Per a sol·licitar el subministrament regular d'energia, el titular de la instal·lació haurà de lliurar a l'empresa distribuïdora i, en defecte d'això, a l'empresa comercialitzadora, el certificat de la instal·lació realitzat conforme a l'article 23. És a dir, una vegada la instal·lació hagi estat sotmesa a les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o memòria tècnica o ordenades per l'instal·lador habilitat o el director de la instal·lació, sol·licitant aquests, quan sigui necessaria, l'energia per a proves tal com recull l'article 22.

Així mateix, el document publicat pel MITECO aclareix les Instruccions Tècniques (IT) sobre regulació de cremadors (IT 1.2.4.1.2.3); escalonament de potència en centrals de generació de fred (IT 1.2.4.1.3.2); programa de manteniment preventiu (IT 3.3); inspeccions dels sistemes de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària (IT 4.2.1); inspecció dels sistemes de les instal·lacions d'aire condicionat i ventilació (IT 4.2.2) i, finalment, la IT 4.3.4. relativa a les exempcions d'inspecció