Nota informativa referent al control atmosfèric regulat a l'article 16 del Decret 139/2018

13/12/2018

Nota informativa referent al control atmosfèric regulat a l'article 16 del Decret 139/2018 , de 3 de Juliol. sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmósfera.

 Informar-vos que aquest control sectorial d'establiment no té res a veure amb el control del límits dels focus emissors segons CAPCA. Es tracte d’un altre control sectorial d’establiment (documental) que cal que es dugui a terme a través d’una EAC i ho pot fer qualsevol tècnic de medi ambient o d’atmosfera.

Aquest control l’han de fer tots els establiment A, B o C independentment del règim d’intervenció i consisteix en comprovar l’adequació a la normativa atmosfera, al permís, a la Resolució de l’òrgan competent o al Programa de control notifica, i comprovació de l’article 16 del Decret 139/2018.

 Informar-vos  també que referent a l’entrada en vigor del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, cal dur a terme un control sectorial (documental) per tal de comprovar el compliment dels aspectes indicats en l’article 16 d’aquest Decret.

Segons aquest Decret, una Entitat Col·laboradora de l’Administració haurà de portar a terme el control del compliment dels aspectes indicats a l’article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, amb la freqüència que determina el grup del CAPCA al qual pertany l'establiment, transcorreguts 2,  3 o 5 anys a comptar des de la darrera comprovació.

 Segons la nota informativa:

 a) Establiments coberts pel Pla d’Inspecció ambiental integrada de Catalunya (activitats classificades en l’Annex I), han de fer el seu primer control atmosfèric d’establiment transcorreguts 2, 3 o 5 anys (segons si l’establiment està classificat al grup A, B o C del CAPCA respectivament) des de la data d’emissió de la darrera acta d’inspecció ambiental integrada “programada” realitzada amb anterioritat 31 de desembre de 2018.

 Per tant, en aquest cas, cal que tingueu en compte últim DEI que hagi passat l’establiment i quin CAPCA d’establiment té aquest establiment.

 b) Establiments amb autorització ambiental (AA), no coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada (Activitats classificades a l’annex I.2, I.3), o amb llicència ambiental (LlA) d’acord amb la Llei20/2009 (Activitats classificades a l’Annex II ), han de fer el seu primer control atmosfèric d’establiment transcorreguts 2, 3 o 5 anys (segons si l’establiment està classificat al grup A, B o C del CAPCA respectivament) des de la data d’emissió de la darrera acta de control ambiental integrat, inicial o periòdic, realitzat amb anterioritat al 31 de desembre de 2018.  Per tant, els controls atmosfèrics ja no van lligats als controls periòdics, com fins ara. En aquest cas, cal que tingueu en compte últim control que hagi passat l’establiment  i quin CAPCA d’establiment té l’empresa.

Al punt 3 de l’article 16 s’indica que el primer control s’ha d’efectuar als 3 mesos des de l’inici de l’activitat i que en el cas de les activitats sotmeses a notificació d’emissions el titular ha d’aportar el primer control atmosfèric en el tràmit de la notificació.

c) Establiments sotmesos al règim de comunicació d’acord amb la Llei 20/2009 (Activitats de l’annex III), en aquest cas es poden diferenciar 2 supòsits:

c.1. Establiments sotmesos a règim de comunicació que també estan sotmesos a autorització d’emissions (classificats al CAPCA com A o B). Aquests establiments efectuaran el control atmosfèric d’establiment d’acord amb allò que tinguin establert a la seva autorització d’emissions.

c.2. Establiments sotmesos a règim de comunicació i classificats al grup C del CAPCA. Aquests hauran de seguir els criteris establerts per l’òrgan competent (Ajuntament). En cas que l’òrgan competent no estableixi cap criteri, es seguirà el criteri del punt anterior tenint en compte que en aquest cas la periodicitat per al control atmosfèric d’establiment d’acord amb el CAPCA és de 5 anys. Per tant, cal que tingueu la darrera inspecció  o control realitzat.

Us adjuntem el Decret 139/2018, així com una nota informativa al respecte, on s’indica amb més detall els procediments a seguir.