NOU CODI ESTRUCTURAL

10/08/2021

Reial Decret 470/2021, de 29 de Juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural.

El Codi Estructural actualitza la reglamentació vigent relativa a les estructures de formigó i d'acer, d'acord amb les novetats de caràcter tècnic i reglamentari en la matèria, i deroga la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), aprovada pel Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, i la Instrucció d'Acer Estructural (EAE), aprovada pel Reial Decret 751/2011, de 27 de maig.

Entrarà en vigor als 3 mesos de la seva publicació (10/11/2021).

El nou Codi té per objecte definir les exigències que han de complir les estructures de formigó, les d'acer i les mixtes de formigó-acer per tal de satisfer els requisits de seguretat estructural i seguretat en cas d'incendi, a més de la protecció del medi ambient i la utilització eficient de recursos naturals, proporcionant procediments que permeten demostrar el seu compliment amb suficients garanties tècniques.

Les principals novetats que incorpora el Codi Estructural respecte de les anteriors Instruccions de formigó i acer, són:

1. Regula:

  • la gestió de les estructures existents durant la seva vida útil,
  • els sistemes de protecció, reparació i reforç d'estructures de formigó,
  • les estructures realitzades amb acer inoxidable i
  • les estructures mixtes de formigó i acer.

2. Avalua la sostenibilitat de les estructures, considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques que aporten els agents que participen en el projecte i execució.

3. Incorpora un model voluntari per a la propietat per a avaluar la contribució a la sostenibilitat dels diferents agents que intervenen en l'estructura, com el projectista, el constructor i els fabricants de productes, considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques.

Els paràmetres utilitzats en el model inclouen les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, el reciclatge de materials, el consum d'energia o aigua, la utilització d'energies renovables, control d'emissions i sorolls, millora ambiental, etc., valorant-se el compromís d'aquests agents més enllà del mínim exigit per la legislació vigent.

4. Incorpora referències al vigent Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell i s'elimina el concepte d'idoneïtat a l'ús dels productes amb marcatge CE, que se substitueix per la presumpció de veracitat de la declaració de prestacions del producte per part del fabricant.

5. Incorpora els aspectes més rellevants de la normativa europea per al càlcul de les estructures, d'acord amb els procediments establerts en els Eurocodis Estructurals.

6. Estableix recomanacions per a la utilització del formigó projectat estructural.

Enllaç al RD 470/2021