Nou document informatiu del Departament d'Interior de la Generalitat (Bombers)

06/03/2020

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER EFECTUAR LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA PRÈVIA DE CONTROL PREVENTIU PER PART DE LA GENERALITAT

Documentació pels diferents tipus d'establiments, activitats, infraestructures i edificis de l'Annex 1 de la Llei 3/2010

Bombers de la Generalitat ha introduït un nou procediment, per tal d'adaptar-se als requeriments de l'Administració Electrònica.

Per això s''ha modificat l'apartat corresponent al contingut de la documentació tècnica de la web de Bombers de la Generalitat, on hi trobareu:

  • Document descriptiu del contingut i format de la documentació tècnica a presentar (Documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa prèvia de control preventiu per part de la Generalitat (Llei 3/2010 i normes de desenvolupament).
  • Document de suport per a la redacció dels projectes tècnics (Document de treball de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa prèvia de control preventiu).

Destaquem que, en comptes de disposar de 2 documents diferenciats, l'un per activitats, establiments, infraestructures i edificis sotmesos a l'aplicació del CTE i l'altre per als sotmesos a l'aplicació del RSCIEI, es disposa d'un únic document, en el que s'ha recollit els requeriments addicionals del RSCIEI (text en blau).

Es fa notar també que hi ha tres aspectes que comportaran la no acceptació de la documentació:

  • Documents que no disposin de signatura electrònica del tècnic o tècnica competent o visat del col·legi professional o certificat d'actuació professional o similar.
  • Documents amb signatura electrònica però incrustada protegint el document.
  • Documents que no permetin la correcta visualització i comprensió.