Nou document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat

02/01/2022

El 2 de gener ha entrat en vigor l'Ordre 851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públicsurbanitzats que deroga l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer. 

A grans trets, es tracta d’una actualització i adaptació de la vigent reglamentació als canvis legislatius en matèria d’accessibilitat que s’han anat produint en els darrers anys, derivats, entre d’altres, del RDL 1/2013 Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i la Llei 8/2013 de Rehabilitació, regeneració i renovació urbana.