NOU REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIÓ

15/10/2021

Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

Publicat en BOE, amb data 11 d'Octubre de 2021, el Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

El nou Reial Decret

DEROGA amb efectes del 2 de gener de 2022, el Reglament aprovat per Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries

MODIFICA:

  • amb efectes del 2 de gener de 2022, la ITC-RAT 20 del Reglament aprovat per Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23.
  • amb efectes des del 2 de gener de 2022, la ITC-LAT 09 del Reglament aprovat per Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-*LAT 01 a 09.
  • amb efectes del 12 d'octubre de 2021, els apartats 2 i 4 de la ITC MIE-AEM-4 aprovada per Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària "MIE-AEM-4" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.

Entrarà en vigor el 2 de gener de 2022excepte la disposició final 3a, que ho fa el 12 d'octubre de 2021.

Respecte el Reglament anterior, es destaca:

  • la modificació de les condicions d'instal·lació i posada en servei d'instal·lacions a les quals es connecten ampolles transportables, a fi de millorar la seguretat de les mateixes i el seu seguiment per part de l'administració competent.
  • la modificació dels nivells d'inspecció que han de suportar les calderes de lleixius negres, reduint així les parades d'aquestes instal·lacions per a millorar la seva disponibilitat i sense que això suposi una disminució en la seguretat de les inspeccions.
  • la introducció de canvis a la ITC EP-3 (Refineries de petrolis i plantes petroquímiques) i a la ITC EP-4 (Dipòsits criogènics) que permeten una millor gestió en la planificació de les inspeccions periòdiques de determinats equips.
  • l'increment dels requeriments de seguretat dels centres de recàrrega, tant d'ampolles per a respiració autònoma (EP-5) com d'ampolles transportables (EP-6), així com dels centres d'inspecció periòdiques d'ampolles per a respiració autònoma (EP-5).
  • l'aprovació d'una nova ITC EP-7 relativa a les instal·lacions de regasificació de gas natural liquat (GNL), que permetrà una millor gestió de les inspeccions periòdiques d'aquesta mena d'instal·lacions, permetent augmentar la disponibilitat i productivitat d'aquestes.