Nou Reglament d'instal.lacions de protecció contra incendis

12/06/2017

Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo, per el que s'aprova el Reglament de Instal.lacions de protecció contra incendis

En data 22 de maig s'ha publicat un nou Reial Decret 513/2017 pel que s’ha aprovava el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Aquest RD deroga l’anterior RD 1942/93 i a la vegada informa de canvis en la normativa. El nou reglament entrarà en vigor el proper 12 de Desembre del 2017.

El RD 513/97 conté les exigències referents al disseny i instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis, el manteniment del mateixos i les exigències sobre les empreses instal·ladores.

 Resum d'alguns dels aspectes inclosos al RD 513/2017: 

 • Els mitjans d'extinció en indústria seran els disposats en el projecte aprovat segons RD 2267/2004 i en edificis no industrials segons CTE-SI.
 • Totes les empreses han de tenir subscrit un contracte de manteniment d'equips d'extinció d'incendis amb empresa mantenidora acreditada.
 • El manteniment i conservació d'aquests equips estaran en actes signades per personal qualificat a disposició d'Indústria durant 5 anys. (Es refereix a les revisions externes).
 • Totes les empreses hauran de realitzar inspeccions periòdiques de la instal·lació de protecció contra incendis per una entitat certificadora (llevat que tinguin reglamentació específica que digui una altra cosa). Excepte en els casos següents:
  a) Ús residencial habitatge,
  b) Ús administratiu amb superfície construïda menor de 2000 m2,
  c) Ús docent amb superfície construïda menor de 2000 m2,
  d) Ús comercial amb superfície construïda menor de 500 m2,
  e) Ús pública concurrència amb superfície construïda menor de 500 m2 i
  f) Ús aparcament amb superfície construïda menor de 500 m2,
 • Extintors: hauran d'estar a una alçada d'entre 80 i 120 cm (fins ara l’alçada màxima era 1.70m). Segueix sent necessari trobar un extintor cada 15 m. (És a dir, es poden separar 30 m.).
 • Hi ha una nova classe d'extintor que és la F (focs en cuines, olis i greixos).
 • BIEs: només s'admeten de 45 i 25 mm com fins ara. Han d'estar a 1,5 metres del terra i sempre a una distància <5 m de la sortida d'emergència o sector d'incendi.
 • Hi ha d'haver 1 BIE cada 50 m. com abans. Les longituds màximes són de 20 metres per a les de 45 mm i de 30 metres per a les de 25 mm. Sempre a una pressió de càrrega d'entre 3 i 6 kg / cm2 i han de garantir un ús continuat d'1 hora.

Informació addicional