Nova exigència de qualitat a les edificacions del CTE

15/06/2022

Nova exigència de qualitat a les edificacions del CTE: Infraestructura mínima per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

En data de 15 de juny de 2022, s'ha publicat al BOE el Reial Decret 450/2022, de 14 de junypel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

Es destaca la incorporació al DB-HE de la Secció HE 6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, on es fixa la dotació mínima amb la qual han de comptar els edificis nous i les intervencions en edificis existents de determinada entitat.

L'exigència és diferent en funció de l'ús de l'edifici:

  • Edificis d'ús residencial privat amb més de 20 places d'aparcament: el Reial Decret exigeix canalitzacions que serveixin com a preinstal·lació de les infraestructures de recàrrega per al 100% de les places d'aparcament.
  • Edificis d'usos diferents del residencial privat amb més de 10 places d'aparcament: s'exigeix canalitzacions que serveixin com a preinstal·lació de les infraestructures de recàrrega per al 20% de les places d'aparcament i  instal·lació d'un punt de recàrrega cada 40 places o fracció.
    L'exigència de punts de recàrrega s'eleva a un punt de recàrrega cada 20 places o fracció per als edificis que pertanyin a l'Administració General d'Estat.

La norma,  que TRANSPOSA PARCIALMENT la Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica i MODIFICA el Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre i el Reial Decret 314/2006, de 17 de març ENTRA EN VIGOR l'endemà de la seva publicació (16/06/2022).

El Reial Decret no serà d'aplicació a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents que tinguin sol·licitada la llicència municipal d'obres a l'entrada en vigor del Reial Decret. Aquestes obres hauran de començar dins del termini màxim d'eficàcia de l'esmentada llicència, conforme a la seva normativa reguladora, i, en defecte d'això, en el termini de sis mesos comptat des de la data d'atorgament de la referida llicència. En cas contrari, els projectes hauran d'adaptar-se a les modificacions del CTE que s'aproven mitjançant aquest reial decret.

Durant els sis mesos posteriors a l'entrada en vigor, la norma serà d'aplicació voluntària per a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents per a les quals se sol·liciti llicència municipal d'obres dins d'aquest termini.

Una vegada transcorregut el termini de sis mesos, serà d'aplicació obligatòria a obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents per a les quals se sol·liciti llicència municipal d'obres.

Font: Enginyers GI