Nova guia d'aplicació del REBT: Instal·lacions elèctriques en quiròfans i sales d'intervenció

18/10/2023

Resolució EMT/3363/2023, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la Instrucció DGI 10/2023, de la Direcció General d'Indústria, per la qual s'aprova la guia d'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques de quiròfans i sales d'intervenció.

Les instal·lacions elèctriques dels quiròfans són de vital importància, ja que han de garantir una seguretat i continuïtat extrordinàries, per aquest motiu el REBT disposa d'una instrucció tècnica específica per aquestes instal·lacions, la ITC-BT-38.

La guia tècnica proporciona directrius clares i detallades per a la correcta implementació de les instal·lacions elèctriques als quiròfans, tenint en compte els avenços tecnològics recents i les necessitats actuals.

Enllaç a la Guia

Informació addicional