Nova guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant

18/05/2022

L'ampliació i millora de les orientacions tècniques incorporades al document, en tot el relatiu a l'avaluació i prevenció dels riscos per a la salut a conseqüència de l'exposició a l'amiant en el lloc de treball, suposa un clar avanç cap a la consecució d'unes condicions de treball més segures i a garantir tant la seguretat i salut de les persones treballadores com de tercers que poguessin veure's afectats per activitats en les quals estiguin implicats materials amb amiant.

En aquesta guia s'han introduït tres nous apèndixs per a aprofundir en uns certs aspectes que, per la seva complexitat i dificultat d'aplicació, requereixen una major explicació i desenvolupament. Les qüestions incloses en aquests nous apèndixs fan referència a la gestió segura dels MCA en els llocs de treball, l'elaboració i tramitació de plans de treball, les instal·lacions sanitàries i protocols de descontaminació de les zones de treball i de les persones i la formació i entrenament per a dur a terme treballs amb amiant, tot això com a base per a la correcta execució dels procediments de treball i el compliment de les mesures preventives necessàries en cada cas.

Amb la finalitat de facilitar la seva utilització s'inclou l'articulat del Reial decret 396/2006, seguit dels comentaris sobre aquells aspectes més rellevants que no es consideren prou autoexplicatius.

Informació addicional