Nova Instrucció 1/2015 de la DGEMSI - Inscripció al RITSIC de les instal.lacions en ús

13/03/2015

La nova instrucció regula el procediment d'inspecció dels següents tipus d'instal-lacions en ús i no inscrites al Registre d'Instal-lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC):

*Receptores d'energia elèctrica de baixa tensió en ús abans de l'entrada en vigor del RD 842/2002
*Receptores d'energia elèctrica d'alta tensió en ús abans de l'entrada en vigor del RD 337/2014 o del RD 223/2008
*Frigorífiques en ús amb antiguitat anterior a l'entrada en vigor del RD 138/2011
*Tèrmiques en edificis de potència nominal superior o igual a 20kW i menor o igual a 70 kW en ús i afectades pel RD 919/2006
*Tèrmiques en edificis en ús amb antiguitat anterior a l'entrada en vigor del RD 1027/2007
*Petrolíferes IP03 en ús amb antiguitat anterior a l'entrada en vigor del RD 1427/1997

Va entrar en vigor el 13 de març de 2015 i deixa sense efecte les instruccions:

*Totalment la Instrucció 9/2012 (inscripció d'instal-lacions elèctriques)
*El punt 15 de la Instrucció 3/2013 (instal-lacions frigorífiques)
*El punt 4.5 de la Instrucció de 6 d'abril de 2011 (instal-lacions tèrmiques en règim de generació de calor o fred >70kw)