Nova instrucció IT 1/2019 de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

01/02/2019

S'ha publicat la IT 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal•lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

Adjuntem enllaços a documents que poden ser del vostre interes, pel que fa a l’aplicació del RIPCI (RD. 513/2017, de 22 de maig). Com a novetat us informem que ja s’ha publicat la Instrucció tècnica sobre el procediment per realitzar les inspeccions periòdiques:

 IT 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

Aquesta IT estableix que les OC han de comprovar que es disposa d’una una memòria tècnica, tal i com s’indica a Apartat Primer, punt 2:

 Comprovar que el titular disposa d’una memòria tècnica simplificada i els esquemes de la instal·lació que descriuen suficientment la instal·lació

per poder ser inspeccionada signats per tècnic titulat o tècnica titulada competent, amb el contingut mínim definit a l’Annex de la present Instrucció.

 Adjuntem també altres documents que poden ser del vostre interès:

 -Resum sobre aspectes a tenir en compte en l’aplicació del RIPCI.

En aquest resum trobareu informació sobre quines instal·lacions han d’estar inscrites, com s’ha de fer la inscripció, quines instal·lacions estan sotmeses a inspecció periòdica, amb quina periodicitat i en què consisteixen les inspeccions periòdiques.

 -Guia tècnica d’aplicació del RIPCI, revisió de data febrer de 2018.