Nova Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 "Ascensors"

16/04/2024

Reial decret 355/2024, de 2 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 «Ascensors», que regula la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors, així com l'increment de la seguretat del parc d'ascenso

En data de 13 d'abril ha estat publicat al BOE el Reial Decret 355/2024, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica complementària ITC AEM 1 "Ascensors".

La norma defineix les responsabilitats del titular de la instal·lació i de les empreses de manteniment. Pel que fa a les inspeccions, aquestes podran ser: inicials, periòdiques, després de modificació o després d'accident. Les inspeccions periòdiques seran cada 2 anys per a edificis industrials o pública concurrència, cada 4 anys per a edificis residencials de més de 20 habitatges o més de 4 plantes; i la resta cada 6 anys. Es detalla la tipologia de defectes (lleu, greu, molt greu) i les seves conseqüències (l'ascensor pot quedar fora de servei fins a l'esmena).

La norma també inclou una sèrie de millores mínimes a implementar als ascensors existents, segons s'estableix a l'Annex VII de la ITC.

Deroga, amb efectes des de 1 de juliol de 2024:

  • Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat per Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.
  • Reial decret 57/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableixen prescripcions per a l'increment de la seguretat del parc d'ascensors existent.
  • Ordre de 26 de maig de 1989 per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a carretons automotors de manutenció.
  • Ordre de 30 de juny de 1966 per la qual s'aprova el text revisat del Reglament d'Aparells Elevadors.

Modifica, amb efectes des de 1 de juliol de 2024,  l'apartat 2.A i l'annex VII.6 de la ITC MIE-AEM-4 aprovada per Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària "MIE-AEM-4" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.

Entrada en vigor: 01/07/2024

Enllaç al RD 355/2024

Informació addicional