Nova instrucció tècnica de protecció contra incendis

07/02/2022

Els Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat, han de publicat una nova instrucció tècnica, la SP 143 "Sistema d'activació del tancament automàtic dels elements de compartimentació mòbil". 

La SP 143 defineix els condicionants mínims per aquells elements de compartimentació que es mantenen normalment en posició oberta i que requereixen la recepció d'un senyal per tancar-se automàticament. A la instrucció s'indiquen quins sistemes d'activació seran admesos i quins no. Així mateix, també es recull la casuística particular de portes resistents al foc amb dispositius de retenció electromagnètica en edificis d'ús residencial habitatge.

Aixi magteix , també s'ha modificat la SP 131 "Sistemes de ruixadors automàtics d'aigua". La nova versió d'aquesta ITC inclou un aclariment del procés a seguir pel disseny d'aquesta tipologia d'instal·lacions PCI quan es faci en base a normes o guies de disseny de reconegut prestigi, diferents de les recollides al RIPCI.

 Enllaç a totes les ITCs