Nova publicació a la web de bombers de la Generalitat de Catalunya

27/08/2020

CRITERI D'AVALUACIÓ DE SIMULACIONS COMPUTACIONALS

El disseny basat en prestacions aplicat a la prevenció i seguretat en cas d'incendi als edificis és cada vegada més assumit en els sistemes de regulació de les condicions de prevenció iseguretat en matèria d'incendis. Tant a nivell europeu, com a l'estat espanyol, com a Catalunya, les regulacions i els sistemes de control preventiu en aquest àmbit material ja preveuen l'alternativa al disseny prescriptiu, de manera que es puguin dissenyar edificis i instal·lacions defugint de complir amb paràmetres preestablerts, tot garantint per part del projectista unes prestacions bàsiques de seguretat d'un nivell equivalent al que s'assoliria per mitjà del compliment de les prescripcions definides a la normativa.

Això, de forma molt resumida, significa que el projectista ha de seguir una estratègia en el seu disseny basada en assolir el requisit bàsic de seguretat, i les exigències bàsiques de prevenció i seguretat en cas d'incendi associades, fixant a tal efecte uns objectius determinats de seguretat i establint una sèrie de paràmetres d'acceptació o rebuig que l'ajudaran a decidir si el disseny és vàlid o no. Completa la infromació a la web de la Generalitat

Tot projecte de disseny basat en prestacions ha d'implicar necessàriament professionals experts en els àmbits tècnics i materials en els que se sostén la solució, ha de procurar un control i seguiment específic de l'acompliment dels objectius de seguretat en la fase d'execució material del projecte i finalment ha de comptar amb un pla de validació o de prova de l'obra executada. En cas que la solució proposada incorpori la utilització de qualsevol eina de simulació informàtica, cal necessàriament que una entitat independent especialitzada realitzi una verificació complementària en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació. En aquest cas, l'entitat independent especialitzada ha de considerar tot el que s'especifica en el document Criteris d'avaluació de simulacions computacionals