Ordre SND/385/2020, COVID-19. Obres de construcció en edificis existents

02/05/2020

Modificació de l'ORDRE SND/340/2020, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

 

Ha estat publicada al BOE de 3 de maig l'Ordre SND/385/2020, de 2 de maig per la que es modifica l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

Així, la nova ordre modifica l'ordre antiga amb l'objectiu d'incloure-hi altres actuacions exemptes de la suspensió, que són les següents:

Les obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que compleixin totes les condicions següents:

  • Que es limiti la circulació dels treballadors i dels materials per les zones comunes no sectoritzades y s'adoptin totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l'immoble.
  • Que l'accés i la sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixin a l'inici i al final de la jornada laboral.
  • Que els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene davant la covid-19 indicades per les autoritats sanitàries.

Així mateix, en tots els casos exempts de la suspensió, es permet l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici per a la realització d'operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a les obres.

Fins ara es podien realitzar aquestes obres només en cas que es poguessin sectoritzar les zones d'accés als habitatges o locals.


L'ordre SND/385/2020 tindrà vigència fins a la finalització del període d'estat d'alarma i les seves pròrrogues o fins que les circumstàncies de salut pública justifiquin l'aprovació d'una nova ordre que en modifiqui els termes.