PARTICIPACIÓ PÚBLICA: NOU REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS INDUSTRIALS

20/07/2020

Termini de remissió: fins el 20 de juliol de 2020.

L'actual Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, té per objecte aconseguir un grau suficient de seguretat en cas d'incendi en els establiments i instal-lacions d'ús industrial.

Per a aconseguir aquest objectiu, l'actual Reglament estableix els requisits que han de complir aquests establiments, de manera que es previngui l'aparició d'incendis, o si això no fos possible, es limiti la seva propagació i es possibiliti la seva extinció, minimitzant els danys que l'incendi pugui produir a persones o béns.

Donada l'evolució esdevinguda en la tècnica així com els canvis en el marc normatiu nacional i europeu, es fa convenient revisar i actualitzar els requisits establerts en el Reial Decret 2267/2004.

El Projecte de Reial Decret busca actualitzar el marc normatiu relatiu a la protecció contra incendis, per mitjà de l'aprovació d'un nou Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, que derogui i substitueixi a l'anterior.

Més informació