PARTICIPACIÓ PÚBLICA:

05/08/2021

PROJECTE DE REIAL DECRET PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I LES SEVES ITC'S

2n tràmit d'audiència pública.

El projecte de Reial Decret, preveu la derogació el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves ITC's EA-01 a EA-07, i actualitza, per la incorporació de noves tecnologies d'il·luminació no considerades en el Reial Decret 1890/2008, les condicions tècniques que han de complir les instal·lacions d'enllumenat exterior, amb vista a millorar el seu estalvi i eficiència energètics, per tal de reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, així com la contaminació lumínica que generen les instal·lacions d'enllumenat exterior.

Des de l'adopció del Reial decret 1890/2008, s'han donat avanços en les tecnologies d'il·luminació que han conduït a increments notables en l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat exterior, entre els que es troben les tecnologies basades en Leds així com els sistemes de regulació de les fonts de llum que permeten adaptar el flux de llum a les condicions ambientals i d'entorn existents. Aquests avanços s'han vist reflectits en la recent adopció de reglamentació tècnica relativa a fonts d'il·luminació a escala europea en el marc de la Directiva 2009/125/ CE sobre ecodisseny.

El Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, faculta a la Ministra d'indústria, Comerç i Turisme a introduir les modificacions de caràcter tècnic que siguin precises per adaptar el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior al progrés tècnic i al que es disposa en la normativa comunitària i internacional.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern i després del sotmetiment a tràmit d'informació púbica realitzat entre el 21 d'octubre i 1 de desembre de 2019 se sotmet a un segon tràmit d'informació pública.

El termini per a la presentació d'al·legacions és fins al 30 de setembre.

Més informació