Pla de Verificació d'activitats comunicades del municipi de Girona (2023-2026)

08/11/2023

Edicte d'aprovació definitiva del Pla de Verificació d'activitats comunicades del municipi de Girona (2023-2026).

En data de 8 de novembre s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona l'Edicte d'aprovació definitiva del Pla de Verificació d'activitats comunicades del municipi de Girona (2023-2026). 

El pla abasta les activitats següents:

  • Activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 (LPCAA).
  • Establiments d’espectacles i activitats recreatives subjectes al règim de comunicació prèvia segons la Llei 11/2009.
  • Activitats subjectes a comunicació prèvia per la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (FAE).
  • Activitats que no estan regulades a la LPCAA, ni a la legislació de recreatives ni a la FAE, i que anomenem activitats no classificades.
  • Centres de culte inclosos en l’àmbit de la Llei 16/2009, de 22 de juliol (sectorial).

El Pla s'executarà i mantindrà actualitzat mitjançant el desenvolupament dels programes de verificació anuals, els quals s'elaboraran durant l'últim trimestre de cada any, per tal que puguin començar a executar-se el mes de gener de l'any següent.