PROTECCIÓ ALS TREBALLADORS CONTRA RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS

17/06/2021

Reial Decret 427/2021, de 15 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball

El Reial Decret transposa la Directiva (UE) 2019/130 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de gener de 2019 per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens en l'àmbit laboral.

Principals novetats:

S'inclouen cinc agents que compleixen els criteris per a ser classificats com a carcinògens (tricloroetilè, 4,4'-metilendianilina, epiclorohidrina, dibromur d'etilè i diclorur d'etilè) i s'indica la possibilitat d'una contribució important a la càrrega corporal total per exposició cutània.

S'inclou en la "Llista de substàncies, mescles i procediments", dos nous apartats referits als "Treballs que suposin exposició a emissions de motors dièsel i als "Treballs que suposin exposició cutània a olis minerals prèviament utilitzats en motors de combustió interna per a lubrificar i refrigerar els elements mòbils del motor.

S'estableixen valors límit de referència per a la via d'exposició inhalatòria a les emissions de motors dièsel, en relació amb una mitjana ponderada temporalment amb un període de referència de vuit hores (exposició de llarga durada) i, en el cas de determinats agents carcinògens o mutàgens, amb un període de referència més curt, amb una mitjana ponderada temporalment al llarg de quinze minuts (exposició de curta durada). S'estableix un valor límit, en període de 8 hores: 0,05 mg/m³, calculat sobre la base del carboni elemental en les emissions de motors dièsel.

A més, s'afegeix l'"Observació de pell" per a Olis minerals prèviament utilitzats en motors de combustió interna per a lubrificar i refrigerar els elements mòbils del motor que implica la possibilitat d'una contribució important a la càrrega corporal total per exposició cutània.

També s'aplica "Observació de pell" en les "mescles d'hidrocarburs aromàtics policíclics, en particular els que contenen benzo(a)pirè, que compleixen els criteris per a ser classificades com a carcinògenes (de categoria 1A o 1B) conformement al Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008 i són agents carcinògens en el sentit del Reial decret 665/1997, de 12 de maig.