PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS

31/12/2020

Actualització del RD 664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

Ha estat publicada l'Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la qual s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

L'Ordre té l'objectiu de transposar la Directiva (UE) 2020/739 de la Comissió, de 3 de juny de 2020, i, parcialment, la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comissió, de 3 de juny de 2020, i substitueix el terme "Coronaviridae" de l'epígraf "virus" de l'Annex II"Classificació d'agents biològics", incloent el virus "Coronavirus del síndrome respiratori agut greu 2 (SARS-CoV-2)" al llistat d'agents biològics en la categria 3 i substituint els Annexos IV "Indicacions relatives a les mesures de contenció i als nivells de contenciói V Indicacions relatives a les mesures de contenció i als nivells de contenció per a processos industrials"

Enllaç a la Ordre TES/1180/32020

Enllaç a la versió consolidada del RD 665/1997