PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS

31/12/2020

Actualització del RD 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

Ha estat publicat el Reial Decret 1154/2020, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

La Directiva 90/394/CEE del Consell, de 28 de juny de 1990, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens durant el treball, va ser incorporada al Dret espanyol mitjançant el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

La Directiva 90/394/CEE es va modificar posteriorment en diverses ocasions, donant lloc a la Directiva 2004/37/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball (versió codificada). Actualment la Directiva 2004/37/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, ha estat modificada mitjançant la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball. Es modifiquen, en concret, l'annex I que conté la llista de substàncies, mescles i procediments, i l'annex III referit als valors límit d'exposició professional per a determinats agents cancerígens.

A conseqüència d'això s'ha fet necessària la modificació del Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, a fi de complir amb la transposició al Dret espanyol del contingut de la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, actualitzant el seu annex I, per a afegir els treballs que suposin exposició a la pols respirable de sílice cristal-lina generat en un procés de treball, i el seu annex III, per a incorporar els nous agents de la directiva i els seus corresponents valors límit d'exposició professional.

Enllaç al  RD 1154/2020

Enllaç a la versió consolidada del RD 665/1997