PROTECCIÓ ENFRONT DEL RISC ELÈCTRIC

27/10/2020

Actualitzada la guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb la protecció enfront del risc elèctric

L'actualització ha suposat la modificació d'alguns dels comentaris i explicacions de l'articulat i annexos del Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

Així mateix, a causa de l'evolució tecnològica també s'han produït canvis en les normes tècniques relatives al risc elèctric que s'han tingut en consideració en aquesta edició.

La guia està estructurada, en dues parts diferenciades: una primera, de caràcter jurídic, que comprèn l'articulat i les disposicions transitòria, derogatòria i finals i la segona part, de caràcter tècnic, en la qual es desenvolupen els apartats inclosos en els annexos del Reial Decret.

Consulteu-la