Publicació del Reial Decret 56/2016

13/02/2016

Reial Decret 56/2016 , de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica.

El dia 13 de Febrer s'ha publicat al BOE el Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

Aquest Reial decret estableix l'obligació de dur a terme una auditoria energètica a les empreses que no siguin PIMES, d'acord amb el que estableix el títol I de l'annex de la Recomanació 2003/361 / CE de la Comissió, de 6 maig 2003 , sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, sobre les activitats que gestiona l'empresa.

Aquesta auditoria energètica s'ha de realitzar cada quatre anys a partir de la data de l'auditoria energètica anterior. També s'estableixen els requisits que ha de complir aquesta auditoria, es crea en el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme un Registre Administratiu d'Auditories Energètiques i s'estableix un sistema d'inspecció de les mateixes.

 Àmbit d'aplicació.

  1. És aplicable a aquelles empreses que tinguin la consideració de grans empreses, entenent per tals tant les que ocupin almenys a 250 persones com les que, tot i no complir aquest requisit, tinguin un volum de negoci que excedeixi de 50 milions d'euros i, al mateix temps, un balanç general que excedeixi de 43 milions d'euros. De la mateixa manera, també és aplicable als grups de societats, definits segons el que estableix l'article 42 del Codi de Comerç, que, tenint en compte les magnituds agregades de totes les societats que formen el grup consolidat, compleixin els referits requisits de gran empresa
  2. Queden excloses de l'àmbit d'aplicació, les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIMES), d'acord amb el títol I de l'annex de la Recomanació 2003/361 / CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

Informació addicional