PUBLICADA AL DOGC LA LLEI 18/2020, DE FACILITACIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA

31/12/2020

En data de 31/12/2020 ha estat publicada al DOGC la Llei de facilitació de l'activitat econòmica. La Llei entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació (20/01/2021).

La norma deroga diverses disposicions de la Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa, i estableix un únic règim de tramitació per les activitats del seu Annex: la Comunicació, a la que caldrà adjuntar sempre un certificat tècnic i, quan per dimensió o capacitat de l'activitat s'estableixi a l'annex, caldrà adjuntar també (a part del certificat) un projecte també signat per tècnic competent. El model de certificat tècnic serà obligatori (Art. 32.2).

La Llei indica que s'establirà per Reglament les circumstàncies que determinen si una modificació és substancial. La modificació substancial d'una activitat requerirà una nova comunicació a l'Administració.

Es destaca que l'annex ha incorporat moltes noves activitats, destacant el fet que a les divisions 41 i 42 de l'annex, a la columna corresponent a les activitats que requereiuxen projecte i certificat s'ha inclòs el text "Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m2 o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010", quedant així recollides moltes activitats que fins la data s'estaven classificant com a "dipòsit i emmagatzematge)

Informació addicional