Publicat al DOGC el Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica

28/11/2019

S'ha publicat al DOGC el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

El text "elimina barreres administratives per a la implantació d'energies renovables a Catalunya" i soluciona diversos aspectes de la Llei de Canvi Climàtic que havien estat declarats inconstitucionals.

El decret-llei deroga el Decret 174/2002, regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya i el Decret 147/2009, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per ala implantació de parcs eòlics i instal-lacions fotovoltaiques a Catalunya, els quals limitaven la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, i estableix un nou procediment de tramitació més àgil, respectant sempre la protecció ambiental, urbanística i paisatgística vigents. Desapareixen la determinació de zones de desenvolupament prioritari per a l'energia eòlica i el model concursal per a la seva adjudicació, i també s'eliminen les ocupacions màximes per a les instal·lacions fotovoltàiques, així com les restriccions per a la seva ubicació en zones contigües a terrenys industrials o a edificacions agrícoles o ramaderes.

A més, s'implementa un nou model de tramitació projecte a projecte, que permetrà reduir fins als 13 mesos el procediment d'autorització d'una instal-lació. El nou tràmit inclou la creació d'una Ponència d'energies renovables, que servirà per fer una consulta prèvia a la tramitació d'una instal-lació per tal de determinar si l'emplaçament projectat és viable i garantir que no existeixin elements que desaconsellin aquella ubicació. El tràmit es portarà a terme en un procediment conjunt que integrarà les autoritzacions energètica, ambiental, urbanística i paisatgística, i inclourà tant la instal·lació renovable com la línia d'evacuació d'energia a la xarxa. Es permetrà tramitar conjuntament projectes híbrids que combinin energia eòlica i solar fotovoltaica i comparteixin la línia d'evacuació de l'electricitat generada.

De la mateixa manera, el decret-llei modifica la Llei d'Urbanisme per facilitar i simplificar la instal·lació d'energies renovables en l'àmbit urbà, amb la voluntat d'afavorir la implantació de sistemes d'autoproducció en els edificis i en l'espai públic de les ciutats. En aquest sentit, per exemple, les instal·lacions fotovoltaiques no comptaran a efectes de remunta i estaran subjectes només al règim de comunicació prèvia. La norma també elimina aspectes que dificulten la implantació de mesures d'aïllament tèrmic o la millora de tancaments de façanes, entre d'altres. També és facilita la implantació en sòl no urbanitzable, sempre que es compleixin uns criteris ambientals i paisatgístics.

Finalment, es modifica la llei del canvi climàtic per tal de recuperar alguns articles anul·lats pel Tribunal Constitucional, redactats en base a la sentència. En concret, es fixa la neutralitat d'emissions de CO2 per a l'horitzó 2050, l'electrificació dels ports de la Generalitat, la limitació al fracking o la penetració de la mobilitat elèctrica en el sector del transport. Així mateix, s'inclouen algunes precisions a diferents articles i s'afegeix la prohibició d'utilitzar carbó i coc de petroli en estufes i calderes en noves instal·lacions, a més d'un període transitori de quatre anys per a substituir-los per altres combustibles amb menys impacte.