Publicat el Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre

12/12/2014

Publicat el Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova ITC BT 52 "Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics", del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries del mateix.

L'entrada en vigor del RD 1053/2014 és als 6 mesos de la seva publicació al BOE, és a dir, l'1 de juliol de 2015.

El Reial Decret modifica també determinades ITC-BT:

ITC-BT-02 (Disposició Final Primera)
ITC-BT-04 (Disposició Final Segona)
ITC-BT-05 (Disposició Final Tercera)
ITC-BT-10 (Disposició Final Quarta)
ITC-BT-16 (Disposició Final Cinquena)
ITC-BT-25 (Disposició Final Sisena)