RD 1183/2020, D'ACCÉS I CONNEXIÓ A LES XARXES DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

31/12/2020

El Reial Decret, que entra en vigor el 31/12/2020, estableix un criteri general d'ordenació de l'atorgament dels permisos d'accés i connexió que serà la prelació temporal, llevat dels concursos de capacitat d'accés en determinats nusos de la xarxa de transport per a integració de renovables i dels casos d'hibridació d'instal·lacions de generació d'electricitat. S'emprarà com a indicador la data de presentació de la sol·licitud davant el gestor de la xarxa o la de l'esmena d'aquesta sol·licitud si fos necessari. Si coincideixen dues sol-licituds en el mateix moment, s'emprarà com a indicador la data adequada de constitució de les garanties econòmiques.

La norma modifica el RD 413/2014, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, introduint una nova definició de la potència instal·lada per a les plantes fotovoltaiques, que serà la menor entre la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren la instal·lació i la potència màxima de l'inversor, o inversors, que configurin la instal·lació. Per a evitar que aquesta modificació afecti procediments d'autorització d'instal·lacions que haguessin estat iniciats amb anterioritat a la data d'entrada en vigor del reial decret (31/12/2020), es preveu que, de manera transitòria, la tramitació d'aquests procediments i la inscripció en el registre administratiu d'instal-lacions de producció d'energia elèctrica sigui realitzada conforme a la definició de potència instal·lada vigent fins a aquesta data.

El Reial decret inclou de manera expressa els projectes d'emmagatzematge, figura definida de manera expressa pel Reial Decret Llei 23/2020. Les instal·lacions d'emmagatzematge que puguin abocar energia a la xarxa seran tractades com a instal·lacions de generació a l'efecte de la tramitació dels permisos d'accés i connexió, eliminant la indefinició jurídica que existeix en l'actualitat en matèria d'emmagatzematge.

Per altra banda, el Reial Decret eximeix de tramitar els permisos d'accés i connexió a les instal·lacions d'autoconsum sense excedents i a aquelles que tinguin excedents inferiors a 15 kW, que se situïn en sòl urbanitzat que compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística. També estan exemptes les instal·lacions incloses a l'article 25.1 del RD 1048/2013, de 27 de desembre, instal·lacions de nova extensió de xarxa necessàries per a atendre nous subministraments o ampliació dels existents de fins a 100 kW en baixa tensió i 250 kW en alta tensióen sòl urbanitzat que amb caràcter previ a la necessitat de subministrament elèctric compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística en l'article 12.3.b del text refós de la Llei de Sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, seran realitzades per l'empresa distribuïdora de la zona, donant lloc a l'aplicació dels corresponents drets d'extensió.

Les instal·lacions de cogeneració associades a un consumidor que abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret estiguessin venent tota la seva energia neta generada procedent de la planta de cogeneració, podran mantenir aquest règim i instal·lar plantes de generació renovable per a realitzar autoconsum amb aquesta nova generació o instal-lacions d'emmagatzematge sempre que realitzin mesura directa dels nous mòduls de generació instal-lada i compleixin amb tota la normativa que els sigui aplicable, en particular quant a accés i connexió, hibridació i autoconsum i, en el seu cas, al recollit en el Reial decret 413/2014,

Finalment, el Reial Decret elimina la figura de l'interlocutor únic de nus, que fins ara s'encarregava de la tramitació dels permisos d'accés i connexió quan existien sol·licituds de connexió de múltiples actors per a un mateix nus. Amb la nova norma, cada promotor es relacionarà directament amb el gestor de la xarxa. S'estableix un període transitori en el qual els interlocutors podran continuaran exercint la seva funció només en els casos de procediments ja iniciats i fins a la seva finalització.

Informació addicional